بازدید از قطعات مدنظر رئیس اتحادیه ماشین‌سازی، تراش‌کاری و ذوب فلزات

بازدید از قطعات مدنظر رئیس اتحادیه ماشین‌سازی، تراش‌کاری و ذوب فلزات مشهد

قطعه سازی

در این بازدید، قطعات صنعتی مدنظر ریاست محترم اتحادیه ماشین سازی، تراش‌کاری و ذوب فلزات مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

این قطعات که مورد نیاز واحدهای صنعتی این اتحادیه هستند، برای بازطراحی و ساخت در دستور کار قرار گرفتند.

قطعه صنعتی

ساخت قطعه